ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Pokrycie kosztów czynszu może niejednokrotnie napotykać na znaczne trudności. Należy wskazać, że należności na rzecz wynajmujących są tak znaczne, że osoby, które nie dysponują odpowiednimi zasobami pieniężnymi, często opóźniają się z zapłatą czynszu.

Duże znaczenie ma fakt, iż właściciel mieszkania ma w takiej sytuacji uprawnienie do naliczania odsetek za opóźnienie. Jednocześnie w przypadku, gdy zaległość będzie trwała dłużej niż miesiąc, możliwe będzie wypowiedzenie umowy bez zachowania ustawowego bądź umownego okresu wypowiedzenia.

Taka sytuacja sprawia, że sytuacja bytowa najemcy może znacząco się pogorszyć. O takich przypadkach pomyśleli parlamentarzyści, wprowadzając do polskiego porządku prawnego instytucję dodatku mieszkaniowego. Jest to specjalna zapomoga, na którą mogą liczyć osoby korzystające z systemu opieki społecznej. Co ważne, o świadczenie to mogą ubiegać się zarówno najemcy lokali mieszkalnych, jak również właściciele i posiadacze domów jednorodzinnych.

Nie sposób jednoznacznie ocenić, ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Jego wysokość kształtowana jest w sposób arbitralny przez władze miejscowe. W zależności od zamożności danej gminy, jego wysokość może wahać się od stu do sześciuset złotych. Aby został on przyznany, niezbędne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim konieczne jest wykazanie złej sytuacji majątkowej. Z obowiązku dowodzenia tej okoliczności na ogół wyłączone są osoby bezrobotne – istnieje domniemanie prawne, w myśl którego nie uzyskują oni jakichkolwiek dochodów.

dodatek mieszkaniowy

Z kolei emeryci i renciści powinni okazać zaświadczenie o aktualnej wartości przysługującego im świadczenia z ZUS oraz udzielenia informacji, czy jest ono obciążone zajęciami komorniczymi. Natomiast pozostałe kategorie podmiotów powinny wykazać, że osiągane przez rodzinę zarobki w przeliczeniu na osobę nie wystarczają na pokrycie czynszu oraz innych opłat. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż najczęściej z dodatku mieszkaniowego korzystają osoby, które regularnie pobierają zapomogi z właściwego miejscowo urzędu opieki społecznej.

Przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie dodatku warto zebrać wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie warto skierować odpowiednie pytanie do pracowników opieki społecznej. Na ogół jednak instytucje te przetwarzają dane osób, które wymagają pomocy – w takiej sytuacji niezbędne wydaje się być jedynie skierowanie do placówki umotywowanego wniosku. Decyzja w omawianym przedmiocie jest wydawana przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Sporządzana jest specjalna opinia przez pracowników opieki społecznej. W nielicznych wypadkach może okazać się konieczne również przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora.

Osoba występująca o zasiłek powinna również udokumentować wszelkie koszty związane z utrzymaniem mieszkania – począwszy od wysokości czynszu wskazanej w umowie najmu, skończywszy na środkach czystości i higieny niezbędnych do zachowania w obrębie lokalu porządku. Na tej podstawie organ dokonuje oceny, w jakiej wysokości zasiłek może przyznać. Wszystko zależy od studium indywidualnego przypadku, jednakże największe znaczenie wydaje się mieć pula środków, która została na ten cel przeznaczona w lokalnym budżecie, jak również ilość zainteresowanych dodatkiem.

blok

W ramach zasiłku mieszkaniowego może zostać również przydzielona odpowiednia kwota na pokrycie uzasadnionych wydatków na media, takie jak prąd, gaz i woda. Często zdarza się, że osoby, które korzystają z pomocy opieki społecznej, nie ponoszą opłat komunalnych. W takiej sytuacji nie są one zobowiązane do odprowadzania kosztów zużycia wody, jak również opłat za odprowadzenie ścieków.

Warto wskazać, że zbyt duża liczba wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego może budzić podejrzenia włodarzy miasta. W takim przypadku mogą zostać zlecone kontrole, w ramach których ustalane jest, czy dane osoby rzeczywiście potrzebują pomocy w opłacaniu kosztów mieszkania. Na ogół jednak odpowiednia dotacja jest przyznawana każdemu, kto o nią wystąpi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here